Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door VIRKO B.V., verder te noemen VIRKO, gedane offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en gesloten overeenkomsten. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit tussen partijen gesloten overeenkomsten, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
  1. Verwijzing naar andere algemene voorwaarden door wederpartij heeft geen gevolg. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van VIRKO zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing.
  1. Een eventuele afwijking van deze algemene voorwaarden door VIRKO te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de wederpartij, geeft deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen.
  1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en verbinden VIRKO en de wederpartij zich om in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

 • Alle aanbiedingen en overeenkomsten vinden plaats onder de opschortende voorwaarden dat de wederpartij kredietwaardig is en de overeenkomst is onder te brengen bij een kredietverzekeringsmaatschappij, factormaatschappij of een daarmee vergelijkende onderneming.
  • Een door VIRKO uitgebrachte aanbieding, is altijd vrijblijvend en kan vormvrij worden herroepen.
  • Een overeenkomst komt in ieder geval tot stand zodra de wederpartij op enige wijze te kennen heeft gegeven de aanbieding te aanvaarden of zodra een opdrachtbevestiging is verstuurd door VIRKO.
  • Een aanvaarding die afwijkt van de inhoud van de aanbieding geldt als een verwerping van de aanbieding en als een nieuwe aanbieding die VIRKO niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de aanbieding afwijkt.
  • Tot stand gekomen overeenkomsten kunnen door de wederpartij zonder schriftelijke toestemming van VIRKO niet worden opgezegd, tenzij partijen overeenstemming bereiken omtrent de gevolgen daarvan, daaronder begrepen een aan VIRKO verschuldigde schadeloosstelling. In ieder geval zal bij een met toestemming van VIRKO gedane opzegging minimaal 25% van de corresponderende factuurwaarde in rekening worden gebracht.
  • Kennelijke vergissingen in een aanbieding van VIRKO ontheffen deze van haar verplichting tot nakoming en / of schadevergoeding daaruit voortvloeiend. Een en ander geldt ook indien er een overeenkomst tot stand is gekomen.
  • Elke nadere afspraak tussen VIRKO en de wederpartij, al dan niet bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakt, wordt ten aanzien van VIRKO eerst geacht te zijn tot stand gekomen na schriftelijke bevestiging door VIRKO.

Artikel 3. Uitvoering

 • De opdrachtgever is verplicht om aan VIRKO alle informatie te verschaffen die in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst voor VIRKO van belang zou kunnen zijn.
  • VIRKO staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet, indien het doel aan VIRKO kenbaar is gemaakt of indien VIRKO ter zake een advies heeft uitgebracht, tenzij VIRKO zich uitdrukkelijk schriftelijk garant heeft gesteld.
  • Gewichten, afmetingen, capaciteiten en overige gegevens, genoemd in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen, prijslijsten, websites, alsook genoemd in de opdrachtbevestiging of overeenkomst hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Afwijkingen van ondergeschikte aard, evenals afwijkingen in gebruikelijke fabricage- of productietoleranties, danwel aan het product inherente afwijkingen, geven de wederpartij geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding.
  • Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen, catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen, prijslijsten verstrekt door VIRKO zijn eigendom van VIRKO. Door VIRKO verstrekte documenten mogen niet worden gekopieerd of verveelvoudigd zonder voorafgaande toestemming van VIRKO.
  • VIRKO heeft het recht 10% meer of minder te leveren tegen een door haar te bepalen billijke verrekenprijs indien het zaken betreft die zij van derden betrekt, onder meer/minder clausule en/of indien het zaken betreft waarbij zij rekening moet houden met uitschot, inschiet, productieverlies en dergelijke factoren.

Artikel 4 Verzending en risico

 • Alle door VIRKO verzonden zaken reizen voor risico van de geadresseerde / wederpartij. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de retourzender.
  • Tenzij anders overeengekomen zullen verschepingen slechts plaatsvinden via lijndiensten, onder de conditie “af fabriek”.
  • Ingeval VIRKO emballagemateriaal ter beschikking stelt, dient dit door de opdrachtgever uiterlijk binnen 3 maanden na ontvangst van de zaken op het bedrijf aan VIRKO te worden geretourneerd. De kosten, hieraan verbonden, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 • Tevens draagt de opdrachtgever het risico van beschadiging van emballagemateriaal waarbij de schadevergoeding binnen één maand nadat
  • hiertoe een verzoek van VIRKO is uitgegaan, aan haar moet zijn betaald. Het emballagemateriaal wordt geacht in goede staat te zijn aangenomen, tenzij de
  • opdrachtgever bij de ontvangst op de vrachtbrief of het reçu een aantekening heeft gemaakt.
  • De wederpartij draagt zorg voor een deugdelijke opslag bij de aflevering van zaken.
  • Alle reclames dienen bovendien, op straffe van verval van rechten, binnen 8 dagen na aflevering der zaken, althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, per aangetekende brief te geschieden.

 Artikel 5. Prijzen

 • Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
  • De prijzen kunnen door VIRKO vanaf drie maanden na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van gewijzigde externe factoren, daaronder begrepen wijziging van belastingen, leveranciersprijzen, valutakoersen, materiaalprijzen, prijzen van grondstoffen, vrachtkosten, lonen en / of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten.

Artikel 6. Betaling

 • Facturen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
  • Indien het factuurbedrag op de vervaldatum niet volledig is betaald zal de opdrachtgever in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist.
  • Indien het factuurbedrag op de vervaldatum niet volledig is betaald is de opdrachtgever zonder dat er nadere ingebrekestelling is vereist, de wettelijke rente vermeerderd met 2 % over het openstaande bedrag verschuldigd, zulks vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden alle kosten van VIRKO te vergoeden die zij dient te maken ter incasso van de openstaande bedragen waaronder:
 • declaraties van advocaten en procureurs ter zake van hun werkzaamheden in rechte, ook voor zover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan,
 • declaraties van advocaten en procureurs ter zake van hun werkzaamheden buiten rechte, deze buitengerechtelijke incassokosten minimaal 15% van de hoofdsom belopende, dat met een minimum van Euro 285,00,
 • kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede alle
 • executiekosten,
 • kosten van faillissementsaanvraag.
  • Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien opdrachtgever meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling (met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin) eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de een na oudste factuur, enzovoorts.

Artikel 7. Termijnen

 • Aanvang- en beëindigingdata, zowel betreffende het geheel als een gedeelte van de levering, dienen te worden beschouwd als streefdata, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen VIRKO en wederpartij is overeengekomen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 • VIRKO is niet aansprakelijk voor enige schade, daaronder begrepen bedrijfsschade en iedere vorm van gevolgschade, tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van (een van) de bestuurders van VIRKO. De wederpartij vrijwaart VIRKO te dezer zake tegen aanspraken van derden.
  • In geval VIRKO gehouden is schade te vergoeden, bestaat deze schadevergoeding uit herstel of vervanging van de geleverde gebrekkige zaak of een onderdeel daarvan, dan wel uit vergoeding van maximaal de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander ter beoordeling van VIRKO.

Transport-, reis- en verblijfskosten zijn voor rekening van de wederpartij.

 • Vergoeding zal slechts plaatsvinden voor zover de schade door de bedrijfsverzekering van VIRKO is gedekt.
  • Elk vorderingsecht van de wederpartij op VIRKO verjaart/vervalt na verloop van één jaar na het ontstaan van de schade.

Artikel 9. Overmacht

 • Omstandigheden buiten de wil en / of toedoen van VIRKO welke van dien aard zijn dat de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden geven VIRKO het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Van overmacht is in ieder geval sprake indien VIRKO verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van: niet of niet volledige en / of vertraagde levering door haar toeleveranciers, oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, oproer, burgeroorlog, in- en uitvoerverboden, maatregelen van de Nederlandse en / of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en / of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, vorst, weersinvloeden, werkstakingen en / of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, overstromingen, storingen in de levering van energie en / of water, defecten aan machines, gebrek aan grondstoffen en / of arbeidskrachten, dit alles zowel in het bedrijf van VIRKO als

 bij degene van wie VIRKO de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt of zaken opslaat of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken of omstandigheden buiten de schuld, wil en / of toedoen van VIRKO en derhalve buiten de risicosfeer van VIRKO ontstaan.

 • In geval van overmacht heeft VIRKO eveneens het recht de opdracht zodanig te wijzigen dat de nakoming redelijkerwijs mogelijk wordt. De meerdere of mindere kosten, uit wijziging van de opdracht voortvloeiende, zullen worden verrekend tussen partijen, terwijl de wederpartij verplicht is VIRKO een vergoeding te geven voor reeds verrichte doch niet van nut gebleken werkzaamheden en leveringen, zo daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 10. Verrekening/opschorting

 1. Het is de wederpartij niet toegestaan enig door hem aan VIRKO verschuldigd bedrag te verrekenen met bedragen die VIRKO aan de wederpartij verschuldigd mocht zijn.
  1. De wederpartij is niet gerechtigd tot opschorting van betaling verschuldigd uit deze overeenkomst in verband met enige tekortkoming voortvloeiend uit een andere met VIRKO gesloten overeenkomst.
  1. VIRKO is gerechtigd de (verdere) levering op te schorten, zolang de wederpartij jegens VIRKO niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd de VIRKO verder toekomende rechten.
  1. Het opschortingrecht van VIRKO geldt tot op het moment dat de wederpartij haar verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij VIRKO dan reeds gebruik heeft gemaakt van haar recht op ontbinding van de overeenkomst. Een en ander laat het recht op schadevergoeding van VIRKO onverlet.

Artikel 11. Ontbinding

 1. Indien de wederpartij enige verplichting niet nakomt, heeft VIRKO het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.
  1. Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde betreffende ontbinding en onverminderd VIRKO verder toekomende rechten, zal op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of schuldsanering wordt toegepast, de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest, de overeenkomst ontbonden zijn zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als preferente boedelschuld erkent.

In geval van ontbinding zijn alle vorderingen die VIRKO in deze gevallen op de wederpartij heeft of verkrijgt, direct en ten volle opeisbaar. Daarnaast is de wederpartij aansprakelijk voor alle door VIRKO geleden schade, hoe ook genaamd, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

 Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud en zekerstelling

 1. VIRKO behoudt zich de eigendom voor van alle door haar geleverde zaken tot op het moment van volledige betaling van de aan de wederpartij gezonden facturen en van hetgeen VIRKO van de wederpartij te vorderen heeft wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met VIRKO gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes.
  1. Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht van de zaken plaats.
  1. Indien en voor zover door VIRKO geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen ter zake waarvan VIRKO de eigendom van de geleverde zaken heeft voorbehouden, is zij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en wordt zij, voor zover nodig, reeds nu voor alsdan onherroepelijk door de wederpartij daartoe gemachtigd, de zaken terug te nemen en is wederpartij verplicht VIRKO in dat kader toegang te verlenen tot alle in haar onderneming en bij haar in gebruik zijnde ruimtes, een en ander onverminderd het recht van VIRKO om van de wederpartij schadevergoeding te vorderen.
  1. De wederpartij is verplicht om aan VIRKO onverwijld mededeling te doen van eventuele acties van derden met betrekking tot aan VIRKO toebehorende zaken.
  1. De wederpartij is verplicht op het eerste verzoek van VIRKO een bezitloos pandrecht ten behoeve van VIRKO te vestigen op zaken waarin, -op of aan de door VIRKO geleverde zaken zijn verwerkt, zulks tot zekerheid van betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen op de wederpartij, die ter zake van incassokosten, rente en boetes daaronder begrepen.
  1. Het is de wederpartij verboden op de door VIRKO geleverde zaken (ongeacht of deze laatste daarvan nog eigenaar is) een vuist- of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen.
  1. De wederpartij is verplicht op het eerste verzoek van VIRKO een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, te verschaffen.

Artikel 13. Geschillen

13.1.          Alle geschillen tussen VIRKO en wederpartij zullen ter keuze van VIRKO worden beslecht door de rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke competentieregels, dan wel door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van feitelijke vestiging van VIRKO.

Artikel 14. Nederlands recht van toepassing

 1. Op alle door VIRKO verrichte (rechts)handelingen, waaronder de door haar gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Versie 2.12.11 – d.d. 20 september 2011